Blog

کارشناس شبکه اینترنشنال به گمان آن که هنوز برنامه شروع نشده است، علیه سلطنت‌طلبان اعتراف کرد.

اعتراف ناخواسته کارشناس اینترنشنال علیه سلطنت‌طلبان

از شایعه تا واقعیت: کارشناس یکی از برنامه‌های شبکه سعودی ایران اینترنشنال وقتی که نمی‌دانست هنوز برنامه شروع شده صحبت‌هایی را علیه سلطنت‌طلبان انجام داد. وی دربخشی از این صحبت‌ها گفت: سلطنت‌طلب‌ها به آرمان زن زندگی آزادی پایبند نیستند. از حزبی حرف می‌زنند که حتی محمدرضا پهلوی هم آن را منحل کرد. واقعیت‌های جامعه ایران را در نظر ندارند.   

دیدگاهتان را بنویسید