نظرات مردم در اجرای پروژه ها بهتر از تصمیات در اتاق های فکر دربسته است

عضو شورای اسلامی شهر تهران به استفاده از نظرات مردم در اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت: نظرات مردم به گونه ای است که در اتاق های فکر دربسته قطعا به آن نمی رسند چرا که مردم مشکلات محلات خود را بهتر می دانند.

ادامه مطلب